Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing en wordt Griffioen Consult als ‘de opdrachtnemer' aangeduid.


De opdracht

 1. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die deze opdracht feitelijk uitvoert. De opdracht geldt als aanvaard na bevestiging.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De opdrachtnemer verplicht zich ten opzichte van opdrachtgever de opdracht naar beste kunnen, inzet en kennis uit te voeren, maar garandeert in geen geval het tot stand komen van een bepaald resultaat.
 4. De opdrachtgever geeft toestemming om de berichtgeving in het kader van de opdracht (zoveel als mogelijk) via elektronisch verkeer te doen plaatsvinden en erkent de bewijskracht van elektronische berichten. Officiële documenten dienen altijd tevens per gewone post of per fax te worden verzonden.
 5. De opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hem ter kennis wordt gebracht in het kader van een opdracht.

Tarieven, declaraties en betalingen

 1. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht worden afspraken over de honorering gemaakt.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de opdrachtnemer in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren en vermeerderd met omzetbelasting. Voorts zullen andere door de opdrachtnemer te maken kosten in rekening worden gebracht, waaronder kosten van ingeschakelde derden en reiskosten.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd een voorschotdeclaratie in te dienen, de verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen en de werkzaamheden op te schorten tot betaling daarvan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.
 5. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige declaratie.
 6. Indien een afspraak met de opdrachtnemer niet 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.
 7. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 8 dagen na declaratiedatum, op een wijze zoals op de declaratie staat aangegeven.
 8. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd, onverminderd de verdere rechten van de opdrachtnemer.
 9. De opdrachtnemer is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enige wijze schadeplichtig kan worden.
 10. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is tot (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen over te gaan, zullen de hieraan verbonden kosten eveneens ten laste komen van de opdrachtgever.
 11. Klachten over de declaratie dienen, op straffe van verval, binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend.

Aansprakelijkheid, vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
 3. Indien en voor zover geen uitkering plaats vindt op grond van een verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal zes maanden.
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 5. Bij het inschakelen van derden zal de opdrachtnemer zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.
 7. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren over wijzigingen in de verstrekte gegevens, dan wel andere feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht van belang kunnen zijn.

Diversen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever kennis te nemen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Enschede.

Winterswijk, 01 november 2014