Privacyreglement

Privacy en cliëntgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De wet bescherming persoonsgegevens regelt de verplichtingen van de persoon of de instantie die een persoonsregistratie opzet en gebruikt. Deze wet is daarom richtinggevend voor de dienstverlening van Griffioen Consult. In onderstaand privacyreglement staat aangegeven hoe men binnen Griffioen Consult omgaat met schriftelijke gegevens over en van cliënten, hoe deze gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze gegevens en over de rechten van cliënten ten aanzien van de over hen opgeslagen gegevens.

 

Privacyreglement en de rechten van de cliënt

Als iemand zich aanmeldt voor coaching, mediation, training, psychosociale begeleiding of advies worden diens gegevens vastgelegd voor zover deze voor de begeleiding van belang zijn. Aan de cliënt wordt kenbaar gemaakt dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor de begeleiding tijdens dit traject. Er wordt geen informatie over de cliënt verstrekt aan derden zonder schriftelijk toestemming van de cliënt.

 

Dossierinformatie

De gegevens van cliënten worden bewaard in een afgesloten archief en zijn alleen toegankelijk voor de begeleider van het traject. Informatie die digitaal is opgeslagen is beveiligd door een wachtwoord.

 

Opname in cliëntenbestand

Persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers worden opgeslagen in de adresbestanden van Griffioen Consult.

Cliënten en opdrachtgevers kunnen op deze manier worden voorzien van informatie over de dienstverlening van Griffioen Consult. Mocht men geen prijs stellen op deze informatie, dan worden op verzoek deze gegevens uit de bestanden gehaald.

 

Bewaartermijn

Alle gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gedurende maximaal 5 jaar bewaard, zodat er bij eventuele vervolgtrajecten nog

teruggegrepen kan worden op eerder verzamelde informatie.

Mocht men eerder prijs stellen op vernietiging van deze gegevens, dan kan men daartoe een schriftelijk verzoek indienen, dat te allen tijde zal worden ingewilligd.

 

Het recht op inzage van de gegevens

Een cliënt die zijn gegevens wil inzien, kan daartoe een verzoek indienen bij Griffioen Consult.

Binnen 10 werkdagen wordt er gehoor gegeven aan de wens van de cliënt.

 

Het recht op correctie van feitelijke onjuistheden

Als de cliënt van mening is dat er feitelijke onjuistheden in zijn of haar dossiergegevens staan, heeft de cliënt recht op correctie van deze feitelijke gegevens.

 

Toestemming behandeling en vaststelling plan van aanpak

Griffioen Consult draagt er zorg voor dat de begeleiding van de cliënt dan wel de vaststelling of wijziging van het plan van aanpak slechts plaats vindt met toestemming van de cliënt. Offertes en rapportages worden ter ondertekening voorgelegd aan de cliënt.

 

Het recht op een kopie van de gegevens

Een cliënt kan desgewenst een kopie van zijn dossiergegevens krijgen. De kosten hiervan bedragen € 0,70 per pagina.

 

Het recht op het verlenen van toestemming voor verstrekking van gegevens aan derden

Gegevens uit het dossier van een cliënt kunnen alleen aan derden worden verstrekt als de cliënt daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend; dit geldt zowel tijdens de begeleidingsperiode als de bewaartermijn van het dossier.

 

Registratie gegevens godsdienst, levensovertuiging of ras

Indien de cliënt bezwaar heeft tegen registratie van gegevens over godsdienst, levensovertuiging of ras zullen deze gegevens niet in het dossier worden opgenomen.

 

Bekendmaking Privacyreglement

Het reglement staat volledig vermeld op de website van Griffioen Consult. Een papieren versie is te allen tijde op aanvraag verkrijgbaar.

 

Winterswijk, 26 augustus 2011